Лопушненська громада
Тернопільська область, Кременецький район

проєкт рішенняПро затвердження Положення про оренду комунального майна Лопушненської сільської ради та Методики розрахунку орендної плати за оренду майна комунальної власності Лопушненської сільської ради

Дата: 11.10.2021 09:22
Кількість переглядів: 307

Фото без опису
ПРОЄКТ

ЛОПУШНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

   ДВАНАДЦЯТА     СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  ___       2021 року                                                                            № ____

 

Про затвердження Положення про оренду комунального майна Лопушненської  сільської ради та Методики розрахунку орендної плати за  оренду майна  комунальної власності Лопушненської сільської ради

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами Лоппушненської    сільської ради, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, керуючись ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, з питань фінансів, бюджету, планування  соціально-економічного розвитку , інвестицій та міжнародного співробітництва сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про оренду комунального майна Лопушненської  сільської ради(додаток 1).

2. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за  оренду майна  комунальної власності Лопупненської  сільської ради(додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 

Сільський голова                                                        Олександр Стецюк

 

Додаток 1

до рішення сесії Лопушненської  сільської ради № ____

від ___                2021  року

 

Положення

про оренду комунального майна

Лопушненської   сільської ради

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Лопупненської  сільської ради(надалі – «Положення») розроблене на підставі ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постанови КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483 та інших нормативно-правових актів.
 2. Це Положення регулює:

- організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду комунального майна, що перебуває у власності Лопупненської  сільської ради (далі - майно);

- майнові та організаційні відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання комунального майна Лопупненської  сільської ради(далі – сільська рада).

 1. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.
 2. Передача майна комунальної власності   сільської ради в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків передбачених чинним законодавством, на підставі цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

 

ІІ. ОБ’ЄКТИ ОРЕНДИ

 1. Об’єктами оренди є:
 • єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;
 • нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини);
 • інше окреме індивідуально визначене майно;
 • майно, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій (без права викупу та передачі в суборенду орендарем);
 • майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі в суборенду).
 1. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 (один) кв. м.
 2. Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені ч. 2 ст. 3 Закону.

 

ІІІ. ОРЕНДОДАВЦІ

 1. Від імені   сільської ради, повноваження орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, загальна площа якого перевищує 400 м2, та майна, яке перебуває на балансі  Лопушненської   сільської ради здійснює Лопушненська сільська рада  (далі – Рада) .
 2. Від імені   сільської ради, повноваження орендодавця нерухомого майна і споруд, транспортних засобів, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Положення, здійснює відповідний уповноважений орган управління, до сфери управління якого відноситься балансоутримувач відповідного майна.
 3. Крім випадків, передбачених в пунктах 8 та 9 цього Положення від імені   сільської ради повноваження орендодавця здійснюють балансоутримувачі.

IV. ОРЕНДАРІ

 1. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім осіб визначених ч. 4. ст. 4 Закону.

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБЄКТІВ

ЩОДО ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

 1. Рада:
 1. приймає рішення про включення комунального майна до Переліків першого або другого типу (далі – Переліки);
 2. скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків;
 3. приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду;
 4. затверджує примірний договір оренди;
 5. затверджує Методику розрахунку орендної плати;
 6. визначає порядок розподілу орендної плати;
 7. здійснює контроль у сфері оренди майна Гомади;
 8. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна;
 9. здійснює функції, передбачені пунктом 12 цього Положення щодо майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради.
 1. Уповноважений орган управління:
 1. надає згоду на розпорядження майном балансоутримувача (у випадках коли такої згоди вимагає статут/положення балансоутиримувача);
 2. надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду;
 3. скасовує або змінює рішення балансоутримувача про відмову про включення майна до Переліку першого чи другого типу;
 4. приймає рішення про доцільність або про відмову в передачі єдиного майнового комплексу в оренду;
 5. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, віднесеного до сфери його управління;
 6. організовує контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних майнових комплексів та приймає участь у відповідних заходах контролю разом з уповноваженими особами орендодавця.
 1. Балансоутримувач:
 1. приймає рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні майна до відповідного переліку за заявою орендодавця або за власною ініціативою у випадках передбачених Законом;
 2. вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торгівельної системи (далі – ЕТС);
 3. виступає орендодавцем майна, визначеного цим Положенням, у випадках, передбачених його статутом (положенням) та/або рішенням Ради;
 4. здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі у випадках, визначених ч.  2 ст. 8 Закону;
 5. у встановлених Законом випадках приймає рішення про зарахування або про відмову в зарахуванні невід’ємних поліпшень майна, яке перебуває у нього на балансі;
 6. здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна.
 1. Зазначені у пунктах 13-15 цього Положення особи здійснюють також інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими (та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

 

VI. ІНІЦІАТИВА ЩОДО ОРЕНДИ МАЙНА

ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕДАЧІ

 1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- потенційного орендаря;

- орендодавця;

- балансоутримувача;

- уповноваженого органу управління.

 1. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через ЕТС звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.
 2. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:
 1. відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;
 2. бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;
 3. цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483 (далі – Порядок КМУ);
 4. бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;
 5. тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;
 6. обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;
 7. контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

 1. Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви, крім випадків, коли орендодавець і балансоутримувач майна є однією особою.
 2. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до балансоутримувача із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу подається в порядку, передбаченому пунктом 18 цього Положення.

 1. За результатами розгляду заяви потенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень:
 1. про намір передачі майна в оренду;
 2. про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених ст. 7 Закону.

Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна. У такому випадку балансоутримувач повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

 1. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Таке рішення може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

 1. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та надсилає орендодавцю копію рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття, а орендодавець оприлюднює через особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його отримання.

У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди) та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди).

 1. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач:
 1. вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;
 2. надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.
 1. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Радою.
 2. Балансоутримувач надсилає інформацію (в обсязі визначеному додатком 1) про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС через свій особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду. Орендодавець має право внести зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо.
 3. Якщо рішення балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли уповноважений орган управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути внесена орендодавцем до електронної торгової системи.
 4. Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у договорі оренди, цільовим призначенням такі об’єкти оренди:
 1. майно закладів охорони здоров’я;
 2. майно закладів освіти;
 3. об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);
 4. нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;
 5. майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу;
 6. майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

 1. Орендодавець може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкта оренди до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу або подання такої заяви орендодавцем, балансоутримувачем, уповноваженим органом управління протягом п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу. У такому випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу.
 2. У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених п. 3 і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку відповідного типу.

Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

 1. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу право власності територіальної   сільської ради на об’єкт оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано:
 • балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом вчиняти такі дії.
 • уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення реєстрації майна  у випадках якщо повноважень щодо управління  таким майном належить до його повноважень .
 1. У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного рішення.
 2. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:
 1. протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;
 2. протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;
 3. у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 Закону.

 

VII. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ орендної плати

 1. Орендна плата за користування обєктами комунальної власності, орендодавцем яких є Рада, спрямовується до місцевого бюджету    сільської ради.
 2. Орендна плата за користування обєктами комунальної власності, орендодавцем яких є уповноважений орган управління, зараховується на рахунок такого уповноваженого органу та використовується на реалізацію його статутних завдань.
 3. Орендна плата за користування об’єктами комунальної власності, орендодавцем яких є балансоутримувач, зараховується на рахунок балансоутримувача та використовується на реалізацію його статутних завдань.

 

 

VIII. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

 1. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Радою.
 2. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених п. 29 цього Положення.
 3. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років.
 4. Договір оренди майна без проведення аукціону та акт приймання-передачі укладаються з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем. Договір оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем (у випадках, якщо орендодавець та балансоутримувач є різними особами) та потенційним орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до електронної торгової системи в межах строку для укладення договору оренди, визначеного цим пунктом.
 5. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем (у випадках, якщо орендодавець та балансоутримувач є різними особами) та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди, договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону.

 

 

 

IX. ПЕРЕДАЧА МАЙНА В СУБОРЕНДУ

Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених абз. 5 та 6 п. 5 цього Положення).

Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду.

 1. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди.

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 13 Закону, крім документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір суборенди в електронній торговій системі.

 1. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом.

Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

 1. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.
 2. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків, визначених ч. 6 ст. 22 Закону.

До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди з метою проведення його перевірки або огляду.

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

 1. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.
 2. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

 

XV. Порядок здійснення контролю В

 СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

 1.  Контрольними заходами у сфері оренди майна територіальної громади є:
 1. постійний документальний контроль за виконанням умов договору оренди та контроль за використанням переданого в оренду майна   сільської ради (далі – постійний контроль);
 2. періодичний комплексний контроль за виконанням умов договору та використанням майна з оглядом об'єкта оренди (далі – періодичний контроль).
 1.  Контроль у сфері оренди майна  Лопушненської  сільської ради здійснює:
   1. балансоутримувач майна – Орендодавцем якого він може бути;
   2. уповноважений орган управління щодо майна Орендодавцем якого він може бути та майна, що знаходиться на балансі Орендодавця, який належить до сфери його управління;
   3. Рада – щодо будь якого майна, що знаходиться у комунальній власності   сільської ради.
 2. Під час здійснення постійного контролю перевіряються:
 1. цільове використання об’єкта оренди (якщо цільове використання визначено договором);
 2. технічний стан об’єкта оренди (перебування об’єкта у стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу);
 3. відповідність займаної орендарем площі акту приймання-передавання орендованого майна;
 4. надходження плати за оренду майна до балансоутримувача (щомісяця);
 5. наявність чинного договору страхування об'єкта оренди;
 6. виконання договору відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (щомісяця).
 7. відомості щодо відповідності орендаря вимогам ч. 3 ст. 4 Закону.
 1. У разі виявлення порушень під час здійснення постійного контролю, орендар невідкладно повідомляє уповноважений орган управління та орендаря. Орендар повідомляється у спосіб, визначений договором.
 2. Періодичний контроль здійснюється за участю уповноважених представників орендодавця, орендаря, а також:
 1. балансоутримувача – у разі оренди нерухомого або рухомого майна територіальної   сільської ради;
 2. уповноваженого органу управління – у разі оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства, його відокремленого структурного підрозділу.

Представники відповідного уповноваженого органу управління можуть залучатися до здійснення контрольних заходів щодо нерухомого майна за ініціативи орендодавця або наявності відповідної умови в договорі оренди.

 1. У разі виявлення порушення умов договору оренди або використання майна орендар має вжити заходів щодо їх усунення протягом 10 днів від дати отримання орендарем відповідного повідомлення про наявність порушень у ході здійснення контролю.

Днем отримання орендарем повідомлення про наявність порушень вважається:

 1. день надсилання належним чином оформленої копії такого повідомлення на електронну пошту орендаря (якщо такий спосіб повідомлення передбачений договором);
 2. день отримання орендарем відповідного поштового відправлення;
 3. день надсилання орендарю відповідного поштового відправлення – у випадку ухилення орендаря від отримання відповідного повідомлення, надісланого за адресою, вказаною у договорі оренди. Ухиленням вважається неотримання відповідного поштового відправлення орендарем (його уповноваженим представником) у строк, встановлений законодавством у сфері поштового зв'язку.
 1. Якщо протягом встановленого п. 54 цього Положення строку орендар не усунув порушення умов договору оренди та/або використання майна, орендодавець вживає відповідних заходів згідно з вимогами чинного законодавства та/або договору оренди.

 

XVІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються нормами Закону та  постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, а також іншими актами законодавства.
 2. Передача в оренду нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини здійснюється в порядку, визначеному Законом та Порядком КМУ з урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       ОЛЬГА  ШАХМОТЬ

          

 

Додаток 2

до рішення сесії Лопушненської

сільської ради № ___

від ___   2021 року

 

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за оренду майна

 комунальної власності Лопушненської сільської ради

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно- економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди, визначені частиною першою статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

2. До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю орендодавець.

Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

3. Орендна плата за цією Методикою розраховується в такій послідовності:

 • визначається розмір річної орендної плати;
 • на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
 • з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

 

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = (Вп х Сор) / 100,

де Опл  -   розмір річної орендної плати, грн.;

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор -   орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 цієї Методики (у разі укладання договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» або для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди визначається за формулою:

Опл.міс = Опл / 12

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

У разі якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.доб = Опл.міс / 30,

 

де        Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.;

Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.

 

Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.пог = Опл.доб / 24,

 

де        Опл.пог – розмір погодинної орендної плати, грн.;

Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.

 

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

4. Розмір річної орендної плати за єдиний майновий комплекс комунального підприємства (його відокремленого структурного підрозділу) визначається за формулою:

Опл = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100,

 

де Опл  -   розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх відокремлених структурних підрозділів), визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

Опл.міс = Опл / 12

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

5. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

Опл.міс = Опл./12 х Ід.о х Ім,

де Опл.міс – розмір орендної плати за базовий місяць, грн.;

     Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

     Ід.о – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

     Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди  визначається шляхом  коригування розміру орендної  плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за  базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

6. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

7. Незалежна оцінка об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

8. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

9. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Потенційні орендарі подають свої закриті цінові пропозиції згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483.

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна та індивідуально визначеного майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

- бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;

- закладам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

- комунальним закладам та некомерційним підприємствам охорони здоров’я;

- державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами;

- підприємствам поштового зв’язку – за площу нежитлових приміщень, які безпосередньо задіяні для розповсюдження вищезазначених періодичних видань;

- Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

- структурним підрозділам апарату Міністерства оборони, Служби безпеки України, судів, судової охорони, прокуратури; 

- асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

- організаціям та спортивним школам, які фінансуються або отримують фінансову підтримку з місцевого бюджету;

- організаціям Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих;

- громадським організаціям, засновниками яких є учасники бойових дій та зареєстровані на території Лопупненської  сільської радине менше трьох років;

- Пенсійному фонду України та його органам;

- Державній казначейській службі України та її територіальним органам;

- народним депутатам України і депутатам місцевих рад для розміщення громадської приймальні – за площу до 30 кв.м включно.

Рішенням  Лопушненської   сільської ради для орендарів може встановлюватися інший розмір орендної плати, ніж передбачений цією Методикою. Звернення щодо встановлення окремо визначеного розміру орендної плати на наступний бюджетний рік орендарями подаються на ім’я сільського голови, як правило, до першого серпня поточного року.

Орендна плата в розмірі, встановленому згідно з абзацом п’ятим цього пункту, не застосовується в разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

11. Розмір річної орендної плати в разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів, розмір орендної плати за якими визначається згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483), встановлюється на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди, з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

У разі якщо інше окреме індивідуально визначене майно передається в оренду за результатами проведення аукціону, орендна плата, розрахована відповідно до цього пункту Методики, застосовується як стартова на першому аукціоні.

12. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 10 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць), і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

13. Якщо орендна плата визначена відповідно до пункту 10 цієї Методики або за наслідками проведення аукціону, орендна плата за січень-грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-тиденний термін від дня одержання його письмової заяви.

19. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

У разі суборенди частини нежитлових приміщень орендна плата за таку частину визначається з урахуванням частки її вартості у загальній вартості орендованого приміщення.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване майно.

У разі якщо плата за суборенду майна перевищує розмір орендної плати орендаря за це майно, то різниця плати за суборенду майна у частині, що перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, спрямовується суборендарем на рахунок бюджету сільської ради.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Лопупненської  сільської ради

 

 

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх структурних підрозділів)

 

з/п

Найменування

Орендна ставка, відсотків

1

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (їх структурних підрозділів):

 

1.1

житлово-комунального господарства

5

1.2

теплоенергетики

10

1.3

торгівлі

15

2

Інше

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Лопупненської  сільської ради

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що перебуває

у комунальній власності Лопушненської сільської ради

з/п

Використання орендарем нерухомого майна

за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1

Розміщення:

100

1.1

казино, інших гральних закладів, гральних автоматів, банкоматів

 

1.2

пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

 

2

Розміщення:

70

2.1

комунікаційного обладнання базових станцій стільникового зв’язку, СDMA зв’язку, мобільного зв’язку, терміналів систем миттєвих платежів

 

2.2

аптечних кіосків, пунктів у закладах охорони здоров’я

 

 

3

Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з стаціонарного зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

60

4

Розміщення:

50

4.1

банків, інших фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 

4.2

суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

 

 

4.3

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

4.4

аптек, аптечних кіосків, пунктів (крім тих, які розміщуються в закладах охорони здоров’я)

 

4.5

ресторанів з нічним режимом роботи

 

4.6

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики у медичних закладах

 

5

Розміщення:

40

5.1

торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

 

5.2

автоматів з реалізації бахіл

 

6

Розміщення:

35

6.1

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

6.2

виробників реклами

 

6.3

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

6.4

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

6.5

організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

 

6.6

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

 

6.7

клірингових установ

 

6.8

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

6.9

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

6.10

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

 

6.11

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

6.12

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

6.13

редакцій засобів масової інформації:

 

6.13.1

- рекламного та еротичного характеру

 

 

6.13.2

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

 

6.13.3

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

 

6.13.4

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

6.14

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

6.15

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 цієї Методики та пункті 6.13 цього додатку

 

6.16

крамниць-складів, магазинів-складів

 

6.17

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

6.18

торговельних об’єктів з продажу:

 

6.18.1

- продовольчих товарів, у тому числі алкогольних та тютюнових виробів

 

6.18.2

- промислових товарів, що були у використанні

 

6.18.3

- автомобілів, автотоварів

 

6.18.4

- відео- та аудіопродукції

 

6.18.5

- окулярів, лінз, скелець

 

 

6.18.6

- поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

6.19

транспортних підприємств з перевезення пасажирів та вантажів

 

6.20

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей (крім банків)

 

 

6.21

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

6.22

ветеринарних аптек

 

6.23

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

6.24

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

6.25

рибних господарств

 

6.26

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

6.27

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

6.28

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

6.29

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

6.30

приватних навчальних закладів

 

6.31

проведення навчальних та освітніх занять суб’єктами підприємницької діяльності

 

6.32

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

6.33

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

6.34

проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

 

7

Розміщення:

25

7.1

ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв

 

7.2

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

7.3

торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів

 

7.4

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

7.5

офісних приміщень

 

7.6

складів

 

8

Розміщення:

20

8.1

магазинів, що здійснюють торгівлю промисловими та продовольчими товарами вітчизняних підприємств-товаровиробників

 

8.2

спеціалізованих спортивних організацій, проведення фізично-оздоровчої та спортивної роботи

 

8.3

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних та медичних закладах, в адміністративних будівлях

 

9

Розміщення:

15

9.1

орендарів для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії

 

9.2

державних банків, інших державних фінансових установ

 

9.3

громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері права

 

10

Розміщення:

10

 

10.1

 

орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів)

 

10.2

місцевих редакцій засобів масової інформації

 

10.3

підсобні приміщення (у тому числі кладові) та гаражі

 

10.4

студії з виробництва кіно-, відеофільмів та телевізійних програм, крім тих, що містять матеріали еротичного характеру

 

11

Розміщення:

7

11.1

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів

 

11.2

проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

 

 

12

Розміщення об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

6

13

Розміщення:

5

13.1

службових приміщень та офісів комунальних підприємств Лопушненської  сільської ради

 

13.2

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

13.3

санаторно-курортних закладів для дітей

 

13.4

суб’єктів господарювання, що надають побутові послуги населенню, а саме: перукарень, майстерень з ремонту взуття, ательє з пошиття та ремонту одягу, майстерні з ремонту годинників, ремонту побутових приладів, ремонту парасольок, майстерень з ремонту касових апаратів; пралень

 

13.5

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею не більше 50 кв.м.

 

13.6

громадської приймальні народних депутатів України і депутатів місцевих рад

 

13.7

суб’єктів господарювання, що надають послуги по управлінню, утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій житлового фонду; розміщення диспетчерів суб’єктів господарювання, які надають послуги з диспетчеризації ліфтового господарства

 

14

Розміщення льохів, топкових, приміщень з евакуаційним виходом, овочесховищ, вбиралень, коридорів

4

15

Розміщення:

3

 

15.1

державних організацій (установ, закладів), що частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів, крім вказаних у пункті 10

 

15.2

державних організацій (установ, закладів), які фінансуються з державного бюджету, крім вказаних у пункті 10

 

15.3

територіальних відділень та структурних підрозділів Головного управління юстиції

 

15.4

державних та комунальних підприємств, установ, організацій у сфері культури і мистецтв чи громадських організацій у сфері культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок або їх членів під творчі майстерні)

 

16

Розміщення:

2

16.1

бібліотек, архівів

 

16.2

музеїв

 

16.3

дитячих молочних кухонь

 

16.4

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

16.5

спортивних організацій, що проводять заняття з дітьми та молоддю

 

16.6

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що проводять заняття з дітьми та молоддю, які не фінансуються з  місцевого бюджету

 

16.7

приватних закладів освіти для провадження освітньої діяльності

 

 

17

Розміщення громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності  і становить:

 

17.1

 за площу (до/включно) 50 кв.м

3

17.2

 якщо площа більша 50 кв.м, то за решту

7

18

Розміщення громадських організацій ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

 

18.1

 за площу (до/включно) 100 кв.м

1

18.2

 якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

19

Розміщення реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

19.1

 за площу (до/включно) 100 кв.м

4

19.2

 якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

20

Розміщення  організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, усіх форм власності

1

21

Розміщення громадських організацій осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

21.1

                  за площу (до/включно) 100 кв.м

1

Фото без опису
ПРОЄКТ

ЛОПУШНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

   ДВАНАДЦЯТА     СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  ___       2021 року                                                                            № ____

 

Про затвердження Положення про оренду комунального майна Лопушненської  сільської ради та Методики розрахунку орендної плати за  оренду майна  комунальної власності Лопушненської сільської ради

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами Лоппушненської    сільської ради, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, керуючись ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, з питань фінансів, бюджету, планування  соціально-економічного розвитку , інвестицій та міжнародного співробітництва сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про оренду комунального майна Лопушненської  сільської ради(додаток 1).

2. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за  оренду майна  комунальної власності Лопупненської  сільської ради(додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 

Сільський голова                                                        Олександр Стецюк

 

Додаток 1

до рішення сесії Лопушненської  сільської ради № ____

від ___                2021  року

 

Положення

про оренду комунального майна

Лопушненської   сільської ради

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Лопупненської  сільської ради(надалі – «Положення») розроблене на підставі ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постанови КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483 та інших нормативно-правових актів.
 2. Це Положення регулює:

- організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду комунального майна, що перебуває у власності Лопупненської  сільської ради (далі - майно);

- майнові та організаційні відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання комунального майна Лопупненської  сільської ради(далі – сільська рада).

 1. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.
 2. Передача майна комунальної власності   сільської ради в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків передбачених чинним законодавством, на підставі цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

 

ІІ. ОБ’ЄКТИ ОРЕНДИ

 1. Об’єктами оренди є:
 • єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;
 • нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини);
 • інше окреме індивідуально визначене майно;
 • майно, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій (без права викупу та передачі в суборенду орендарем);
 • майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі в суборенду).
 1. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 (один) кв. м.
 2. Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені ч. 2 ст. 3 Закону.

 

ІІІ. ОРЕНДОДАВЦІ

 1. Від імені   сільської ради, повноваження орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, загальна площа якого перевищує 400 м2, та майна, яке перебуває на балансі  Лопушненської   сільської ради здійснює Лопушненська сільська рада  (далі – Рада) .
 2. Від імені   сільської ради, повноваження орендодавця нерухомого майна і споруд, транспортних засобів, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Положення, здійснює відповідний уповноважений орган управління, до сфери управління якого відноситься балансоутримувач відповідного майна.
 3. Крім випадків, передбачених в пунктах 8 та 9 цього Положення від імені   сільської ради повноваження орендодавця здійснюють балансоутримувачі.

IV. ОРЕНДАРІ

 1. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім осіб визначених ч. 4. ст. 4 Закону.

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБЄКТІВ

ЩОДО ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

 1. Рада:
 1. приймає рішення про включення комунального майна до Переліків першого або другого типу (далі – Переліки);
 2. скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків;
 3. приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду;
 4. затверджує примірний договір оренди;
 5. затверджує Методику розрахунку орендної плати;
 6. визначає порядок розподілу орендної плати;
 7. здійснює контроль у сфері оренди майна Гомади;
 8. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна;
 9. здійснює функції, передбачені пунктом 12 цього Положення щодо майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради.
 1. Уповноважений орган управління:
 1. надає згоду на розпорядження майном балансоутримувача (у випадках коли такої згоди вимагає статут/положення балансоутиримувача);
 2. надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду;
 3. скасовує або змінює рішення балансоутримувача про відмову про включення майна до Переліку першого чи другого типу;
 4. приймає рішення про доцільність або про відмову в передачі єдиного майнового комплексу в оренду;
 5. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, віднесеного до сфери його управління;
 6. організовує контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних майнових комплексів та приймає участь у відповідних заходах контролю разом з уповноваженими особами орендодавця.
 1. Балансоутримувач:
 1. приймає рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні майна до відповідного переліку за заявою орендодавця або за власною ініціативою у випадках передбачених Законом;
 2. вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торгівельної системи (далі – ЕТС);
 3. виступає орендодавцем майна, визначеного цим Положенням, у випадках, передбачених його статутом (положенням) та/або рішенням Ради;
 4. здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі у випадках, визначених ч.  2 ст. 8 Закону;
 5. у встановлених Законом випадках приймає рішення про зарахування або про відмову в зарахуванні невід’ємних поліпшень майна, яке перебуває у нього на балансі;
 6. здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна.
 1. Зазначені у пунктах 13-15 цього Положення особи здійснюють також інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими (та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

 

VI. ІНІЦІАТИВА ЩОДО ОРЕНДИ МАЙНА

ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕДАЧІ

 1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- потенційного орендаря;

- орендодавця;

- балансоутримувача;

- уповноваженого органу управління.

 1. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через ЕТС звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.
 2. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:
 1. відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;
 2. бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;
 3. цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483 (далі – Порядок КМУ);
 4. бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;
 5. тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;
 6. обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;
 7. контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

 1. Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви, крім випадків, коли орендодавець і балансоутримувач майна є однією особою.
 2. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до балансоутримувача із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу подається в порядку, передбаченому пунктом 18 цього Положення.

 1. За результатами розгляду заяви потенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень:
 1. про намір передачі майна в оренду;
 2. про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених ст. 7 Закону.

Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна. У такому випадку балансоутримувач повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

 1. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Таке рішення може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

 1. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та надсилає орендодавцю копію рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття, а орендодавець оприлюднює через особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його отримання.

У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди) та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди).

 1. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач:
 1. вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;
 2. надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.
 1. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Радою.
 2. Балансоутримувач надсилає інформацію (в обсязі визначеному додатком 1) про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС через свій особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду. Орендодавець має право внести зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо.
 3. Якщо рішення балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли уповноважений орган управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути внесена орендодавцем до електронної торгової системи.
 4. Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у договорі оренди, цільовим призначенням такі об’єкти оренди:
 1. майно закладів охорони здоров’я;
 2. майно закладів освіти;
 3. об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);
 4. нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;
 5. майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу;
 6. майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

 1. Орендодавець може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкта оренди до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу або подання такої заяви орендодавцем, балансоутримувачем, уповноваженим органом управління протягом п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу. У такому випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу.
 2. У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених п. 3 і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку відповідного типу.

Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

 1. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу право власності територіальної   сільської ради на об’єкт оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано:
 • балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом вчиняти такі дії.
 • уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення реєстрації майна  у випадках якщо повноважень щодо управління  таким майном належить до його повноважень .
 1. У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного рішення.
 2. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:
 1. протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;
 2. протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;
 3. у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 Закону.

 

VII. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ орендної плати

 1. Орендна плата за користування обєктами комунальної власності, орендодавцем яких є Рада, спрямовується до місцевого бюджету    сільської ради.
 2. Орендна плата за користування обєктами комунальної власності, орендодавцем яких є уповноважений орган управління, зараховується на рахунок такого уповноваженого органу та використовується на реалізацію його статутних завдань.
 3. Орендна плата за користування об’єктами комунальної власності, орендодавцем яких є балансоутримувач, зараховується на рахунок балансоутримувача та використовується на реалізацію його статутних завдань.

 

 

VIII. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

 1. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Радою.
 2. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених п. 29 цього Положення.
 3. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років.
 4. Договір оренди майна без проведення аукціону та акт приймання-передачі укладаються з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем. Договір оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем (у випадках, якщо орендодавець та балансоутримувач є різними особами) та потенційним орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до електронної торгової системи в межах строку для укладення договору оренди, визначеного цим пунктом.
 5. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем (у випадках, якщо орендодавець та балансоутримувач є різними особами) та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди, договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону.

 

 

 

IX. ПЕРЕДАЧА МАЙНА В СУБОРЕНДУ

Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених абз. 5 та 6 п. 5 цього Положення).

Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду.

 1. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди.

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 13 Закону, крім документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір суборенди в електронній торговій системі.

 1. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом.

Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

 1. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.
 2. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків, визначених ч. 6 ст. 22 Закону.

До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди з метою проведення його перевірки або огляду.

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

 1. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.
 2. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

 

XV. Порядок здійснення контролю В

 СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

 1.  Контрольними заходами у сфері оренди майна територіальної громади є:
 1. постійний документальний контроль за виконанням умов договору оренди та контроль за використанням переданого в оренду майна   сільської ради (далі – постійний контроль);
 2. періодичний комплексний контроль за виконанням умов договору та використанням майна з оглядом об'єкта оренди (далі – періодичний контроль).
 1.  Контроль у сфері оренди майна  Лопушненської  сільської ради здійснює:
   1. балансоутримувач майна – Орендодавцем якого він може бути;
   2. уповноважений орган управління щодо майна Орендодавцем якого він може бути та майна, що знаходиться на балансі Орендодавця, який належить до сфери його управління;
   3. Рада – щодо будь якого майна, що знаходиться у комунальній власності   сільської ради.
 2. Під час здійснення постійного контролю перевіряються:
 1. цільове використання об’єкта оренди (якщо цільове використання визначено договором);
 2. технічний стан об’єкта оренди (перебування об’єкта у стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу);
 3. відповідність займаної орендарем площі акту приймання-передавання орендованого майна;
 4. надходження плати за оренду майна до балансоутримувача (щомісяця);
 5. наявність чинного договору страхування об'єкта оренди;
 6. виконання договору відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (щомісяця).
 7. відомості щодо відповідності орендаря вимогам ч. 3 ст. 4 Закону.
 1. У разі виявлення порушень під час здійснення постійного контролю, орендар невідкладно повідомляє уповноважений орган управління та орендаря. Орендар повідомляється у спосіб, визначений договором.
 2. Періодичний контроль здійснюється за участю уповноважених представників орендодавця, орендаря, а також:
 1. балансоутримувача – у разі оренди нерухомого або рухомого майна територіальної   сільської ради;
 2. уповноваженого органу управління – у разі оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства, його відокремленого структурного підрозділу.

Представники відповідного уповноваженого органу управління можуть залучатися до здійснення контрольних заходів щодо нерухомого майна за ініціативи орендодавця або наявності відповідної умови в договорі оренди.

 1. У разі виявлення порушення умов договору оренди або використання майна орендар має вжити заходів щодо їх усунення протягом 10 днів від дати отримання орендарем відповідного повідомлення про наявність порушень у ході здійснення контролю.

Днем отримання орендарем повідомлення про наявність порушень вважається:

 1. день надсилання належним чином оформленої копії такого повідомлення на електронну пошту орендаря (якщо такий спосіб повідомлення передбачений договором);
 2. день отримання орендарем відповідного поштового відправлення;
 3. день надсилання орендарю відповідного поштового відправлення – у випадку ухилення орендаря від отримання відповідного повідомлення, надісланого за адресою, вказаною у договорі оренди. Ухиленням вважається неотримання відповідного поштового відправлення орендарем (його уповноваженим представником) у строк, встановлений законодавством у сфері поштового зв'язку.
 1. Якщо протягом встановленого п. 54 цього Положення строку орендар не усунув порушення умов договору оренди та/або використання майна, орендодавець вживає відповідних заходів згідно з вимогами чинного законодавства та/або договору оренди.

 

XVІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються нормами Закону та  постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, а також іншими актами законодавства.
 2. Передача в оренду нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини здійснюється в порядку, визначеному Законом та Порядком КМУ з урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       ОЛЬГА  ШАХМОТЬ

          

 

Додаток 2

до рішення сесії Лопушненської

сільської ради № ___

від ___   2021 року

 

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за оренду майна

 комунальної власності Лопушненської сільської ради

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно- економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди, визначені частиною першою статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

2. До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю орендодавець.

Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

3. Орендна плата за цією Методикою розраховується в такій послідовності:

 • визначається розмір річної орендної плати;
 • на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
 • з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

 

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = (Вп х Сор) / 100,

де Опл  -   розмір річної орендної плати, грн.;

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор -   орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 цієї Методики (у разі укладання договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» або для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди визначається за формулою:

Опл.міс = Опл / 12

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

У разі якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.доб = Опл.міс / 30,

 

де        Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.;

Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.

 

Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.пог = Опл.доб / 24,

 

де        Опл.пог – розмір погодинної орендної плати, грн.;

Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.

 

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

4. Розмір річної орендної плати за єдиний майновий комплекс комунального підприємства (його відокремленого структурного підрозділу) визначається за формулою:

Опл = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100,

 

де Опл  -   розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх відокремлених структурних підрозділів), визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

Опл.міс = Опл / 12

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

5. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

Опл.міс = Опл./12 х Ід.о х Ім,

де Опл.міс – розмір орендної плати за базовий місяць, грн.;

     Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

     Ід.о – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

     Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди  визначається шляхом  коригування розміру орендної  плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за  базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

6. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

7. Незалежна оцінка об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

8. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

9. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Потенційні орендарі подають свої закриті цінові пропозиції згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483.

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна та індивідуально визначеного майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

- бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;

- закладам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

- комунальним закладам та некомерційним підприємствам охорони здоров’я;

- державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами;

- підприємствам поштового зв’язку – за площу нежитлових приміщень, які безпосередньо задіяні для розповсюдження вищезазначених періодичних видань;

- Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

- структурним підрозділам апарату Міністерства оборони, Служби безпеки України, судів, судової охорони, прокуратури; 

- асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

- організаціям та спортивним школам, які фінансуються або отримують фінансову підтримку з місцевого бюджету;

- організаціям Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих;

- громадським організаціям, засновниками яких є учасники бойових дій та зареєстровані на території Лопупненської  сільської радине менше трьох років;

- Пенсійному фонду України та його органам;

- Державній казначейській службі України та її територіальним органам;

- народним депутатам України і депутатам місцевих рад для розміщення громадської приймальні – за площу до 30 кв.м включно.

Рішенням  Лопушненської   сільської ради для орендарів може встановлюватися інший розмір орендної плати, ніж передбачений цією Методикою. Звернення щодо встановлення окремо визначеного розміру орендної плати на наступний бюджетний рік орендарями подаються на ім’я сільського голови, як правило, до першого серпня поточного року.

Орендна плата в розмірі, встановленому згідно з абзацом п’ятим цього пункту, не застосовується в разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

11. Розмір річної орендної плати в разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів, розмір орендної плати за якими визначається згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483), встановлюється на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди, з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

У разі якщо інше окреме індивідуально визначене майно передається в оренду за результатами проведення аукціону, орендна плата, розрахована відповідно до цього пункту Методики, застосовується як стартова на першому аукціоні.

12. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 10 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць), і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

13. Якщо орендна плата визначена відповідно до пункту 10 цієї Методики або за наслідками проведення аукціону, орендна плата за січень-грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-тиденний термін від дня одержання його письмової заяви.

19. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

У разі суборенди частини нежитлових приміщень орендна плата за таку частину визначається з урахуванням частки її вартості у загальній вартості орендованого приміщення.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване майно.

У разі якщо плата за суборенду майна перевищує розмір орендної плати орендаря за це майно, то різниця плати за суборенду майна у частині, що перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, спрямовується суборендарем на рахунок бюджету сільської ради.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Лопупненської  сільської ради

 

 

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх структурних підрозділів)

 

з/п

Найменування

Орендна ставка, відсотків

1

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (їх структурних підрозділів):

 

1.1

житлово-комунального господарства

5

1.2

теплоенергетики

10

1.3

торгівлі

15

2

Інше

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Лопупненської  сільської ради

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що перебуває

у комунальній власності Лопушненської сільської ради

з/п

Використання орендарем нерухомого майна

за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1

Розміщення:

100

1.1

казино, інших гральних закладів, гральних автоматів, банкоматів

 

1.2

пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

 

2

Розміщення:

70

2.1

комунікаційного обладнання базових станцій стільникового зв’язку, СDMA зв’язку, мобільного зв’язку, терміналів систем миттєвих платежів

 

2.2

аптечних кіосків, пунктів у закладах охорони здоров’я

 

 

3

Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з стаціонарного зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

60

4

Розміщення:

50

4.1

банків, інших фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 

4.2

суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

 

 

4.3

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

4.4

аптек, аптечних кіосків, пунктів (крім тих, які розміщуються в закладах охорони здоров’я)

 

4.5

ресторанів з нічним режимом роботи

 

4.6

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики у медичних закладах

 

5

Розміщення:

40

5.1

торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

 

5.2

автоматів з реалізації бахіл

 

6

Розміщення:

35

6.1

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

6.2

виробників реклами

 

6.3

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

6.4

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

6.5

організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

 

6.6

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

 

6.7

клірингових установ

 

6.8

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

6.9

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

6.10

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

 

6.11

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

6.12

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

6.13

редакцій засобів масової інформації:

 

6.13.1

- рекламного та еротичного характеру

 

 

6.13.2

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

 

6.13.3

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

 

6.13.4

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

6.14

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

6.15

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 цієї Методики та пункті 6.13 цього додатку

 

6.16

крамниць-складів, магазинів-складів

 

6.17

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

6.18

торговельних об’єктів з продажу:

 

6.18.1

- продовольчих товарів, у тому числі алкогольних та тютюнових виробів

 

6.18.2

- промислових товарів, що були у використанні

 

6.18.3

- автомобілів, автотоварів

 

6.18.4

- відео- та аудіопродукції

 

6.18.5

- окулярів, лінз, скелець

 

 

6.18.6

- поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

6.19

транспортних підприємств з перевезення пасажирів та вантажів

 

6.20

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей (крім банків)

 

 

6.21

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

6.22

ветеринарних аптек

 

6.23

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

6.24

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

6.25

рибних господарств

 

6.26

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

6.27

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

6.28

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

6.29

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

6.30

приватних навчальних закладів

 

6.31

проведення навчальних та освітніх занять суб’єктами підприємницької діяльності

 

6.32

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

6.33

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

6.34

проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

 

7

Розміщення:

25

7.1

ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв

 

7.2

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

7.3

торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів

 

7.4

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

7.5

офісних приміщень

 

7.6

складів

 

8

Розміщення:

20

8.1

магазинів, що здійснюють торгівлю промисловими та продовольчими товарами вітчизняних підприємств-товаровиробників

 

8.2

спеціалізованих спортивних організацій, проведення фізично-оздоровчої та спортивної роботи

 

8.3

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних та медичних закладах, в адміністративних будівлях

 

9

Розміщення:

15

9.1

орендарів для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії

 

9.2

державних банків, інших державних фінансових установ

 

9.3

громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері права

 

10

Розміщення:

10

 

10.1

 

орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів)

 

10.2

місцевих редакцій засобів масової інформації

 

10.3

підсобні приміщення (у тому числі кладові) та гаражі

 

10.4

студії з виробництва кіно-, відеофільмів та телевізійних програм, крім тих, що містять матеріали еротичного характеру

 

11

Розміщення:

7

11.1

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів

 

11.2

проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

 

 

12

Розміщення об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

6

13

Розміщення:

5

13.1

службових приміщень та офісів комунальних підприємств Лопушненської  сільської ради

 

13.2

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

13.3

санаторно-курортних закладів для дітей

 

13.4

суб’єктів господарювання, що надають побутові послуги населенню, а саме: перукарень, майстерень з ремонту взуття, ательє з пошиття та ремонту одягу, майстерні з ремонту годинників, ремонту побутових приладів, ремонту парасольок, майстерень з ремонту касових апаратів; пралень

 

13.5

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею не більше 50 кв.м.

 

13.6

громадської приймальні народних депутатів України і депутатів місцевих рад

 

13.7

суб’єктів господарювання, що надають послуги по управлінню, утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій житлового фонду; розміщення диспетчерів суб’єктів господарювання, які надають послуги з диспетчеризації ліфтового господарства

 

14

Розміщення льохів, топкових, приміщень з евакуаційним виходом, овочесховищ, вбиралень, коридорів

4

15

Розміщення:

3

 

15.1

державних організацій (установ, закладів), що частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів, крім вказаних у пункті 10

 

15.2

державних організацій (установ, закладів), які фінансуються з державного бюджету, крім вказаних у пункті 10

 

15.3

територіальних відділень та структурних підрозділів Головного управління юстиції

 

15.4

державних та комунальних підприємств, установ, організацій у сфері культури і мистецтв чи громадських організацій у сфері культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок або їх членів під творчі майстерні)

 

16

Розміщення:

2

16.1

бібліотек, архівів

 

16.2

музеїв

 

16.3

дитячих молочних кухонь

 

16.4

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

16.5

спортивних організацій, що проводять заняття з дітьми та молоддю

 

16.6

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що проводять заняття з дітьми та молоддю, які не фінансуються з  місцевого бюджету

 

16.7

приватних закладів освіти для провадження освітньої діяльності

 

 

17

Розміщення громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності  і становить:

 

17.1

 за площу (до/включно) 50 кв.м

3

17.2

 якщо площа більша 50 кв.м, то за решту

7

18

Розміщення громадських організацій ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

 

18.1

 за площу (до/включно) 100 кв.м

1

18.2

 якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

19

Розміщення реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

19.1

 за площу (до/включно) 100 кв.м

4

19.2

 якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

20

Розміщення  організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, усіх форм власності

1

21

Розміщення громадських організацій осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

21.1

                  за площу (до/включно) 100 кв.м

1

21.2

                  якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

22

Інше використання нерухомого майна

30

21.2

                  якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

22

Інше використання нерухомого майна

30


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь